Cam Balkon Yasal Mı ? Cevabı Burada!

Cam balkon İzmir

Cam Balkon Yasal Mı ? Cevabı Burada!

cam balkon yasal mı

Herkesin kafasındaki soruya açıklık getiriyoruz. Cam balkon yasal mı? Bu sorunun cevabı kesinlikle evettir. Birazdan danıştay kararını da okurların dikkatine, sunarak herkesi bu konuda rahatlatacağız.

Yeni! Cam Balkon Fiyat Hesaplama Uygulaması

google play izmir cam balkon fiyat hesaplama uygulaması

Google Play uygulamamız yayında! Kendi cam balkon fiyatınızı uygulamamızı indirerek kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirip genişlik ve yükseklik değerlerini girmek. Ardından tercihlerinizi belirleyip ücreti hesapla butonuna basıp cam balkon fiyatını belirleyebilirsiniz.

Balkonlar herkesin bildiği gibi binanın dış görünümünü estetik olarak etkileyen alanlardır. Ayrıca balkonlar evin net alanına dahil değildir. Bizler PVC ve benzeri materyallerle çıkma ve yarı çıkma balkonlarda aslında alan kazanmış oluruz. Bu noktada kanun devreye girmektedir. İlave alan kazanma meselesinin söz konusu olduğu çıkma ve yarı çıkma balkonlarda balkon kapatma uygulamaları kanunen yasaktır. Hemen herkes cam balkon yasal mı sorusunu bize iletiyor. Biz de cam balkon yasal mı sorusuna geniş bir yazıyla açıklık getirmek istedik.

Katlanır cam balkon sistemleri bu konuda bir istisna teşkil eder. Katlanır cam balkona gelmeden önce PVC ile ilgili bir detaya dikkat çekelim. Gömme balkonlar hiç bir izin alınmaksızın hem katlanır cam balkon hem de PVC doğrama sistemleri ile kapatılabilir. Gömme balkonlarda arada bulunan duvar da yıkılabilir. Bir karara birlikte göz atalım.

Encümen, evin aydınlık boşluğuna bakan gömme balkon ile mutfak arasındaki duvarın kaldırılması suretiyle elde edilen yeni mekanın eski haline getirilmesine ilişkin karar vermiş. Davalı şahıs, encümen kararının iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açmış. Ankara 6. İdare Mahkemesi, “söz konusu duvarın kaldırılmasının binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemediği, yapının statik dengesini bozmadığı, bütünlük sağladığı, yapı estetiğini etkilemediği” gerekçesiyle encümen kararını iptal etmiş. İdarenin başvurusu üzerine ise Danıştay 6. Dairesi 1995/4505 esas no’lu kararında, itirazı yersiz bularak mahkeme kararını onamış ve binanın statik dengesini bozmayacak iç duvarın kaldırılabileceği yönünde hüküm kurmuş.

Kaynak: Hürriyet

Şimdi devam edelim. Çıkma balkona cam balkon yaptırılabilir mi? Bu sorunun cevabı da evet. Cam balkon ürünleri için evet; PVC doğrama ve benzeri ürünler için hayır diyebiliriz. Bu durumu da izah etmeye çalışalım. Cam balkon sistemleri sökülebilir ve katlanabilir özelliktedir. Bu durumda ek alan kazanımı söz konusu olmamaktadır. Danıştay; portatif, sökülebilir ve katlanabilir malzemelere izin vermiştir. Size bir danıştay kararını daha sunuyoruz. En altta bulunan koyu yazılan bölüme dikkat!

T.C.

DANIŞTAY

6. DAİRE

E. 1988/131

K. 1988/1114

T. 18.10.1988

• İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Bağımsız Bölümün Balkonunun Kapatılması )

• BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BALKONUNUN KAPATILMASI ( Projenin Onaylanmasında Mevzuata Aykırılığın Olmaması )

• ORTAK YER ( Bağımsız Bölüm Balkonu )

• İPTAL KARARI ( Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatinin Aranmasında İsabet Olmaması )

2981/m.Geç.1

634/m.19

ÖZET : Bağımsız bölümün balkonunun kapatılması söz konusu olduğundan, 2981 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi uyarınca işlem yapılarak projenin onaylanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, Mahkemece, bağımsız bölüm balkonu ortak yer sayılarak kapalı hale getirilmesi için 634 sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin muvafakati gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde isabet yoktur.

İstemin Özeti : …………… 1. Kısım 23 Blok, 4 nolu dairenin açık balkonunun kapalı hale getirilmesi yolundaki projenin onaylanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki …………. 4. İdare Mahkemesinin 7.4.1987 günlü, E: 1985/254, K: 1987/148 sayılı kararının; davalı tarafından, Mahkeme kararında 634 sayılı Yasanın 19. maddesine dayanılırken af olgusunun gözardı edildiği, 2981 sayılı Yasanın 634 sayılı Yasaya aykırılıkları da içerdiği, özel yasanın genel Yasadan önce uygulanması gerektiği; davalı yanında davaya katılanlar tarafından ise 634 sayılı Yasanın 19. maddesinde bağımsız bölümlere ait balkonların ortak yer niteliği taşıdığına dair bir kayıt bulunmadığı, aksi takdirde konut dokunulmazlığından söz etmenin mümkün olmadığı, mahkemenin anılan maddeyi keyfi yorumladığı, imar affı Yasasının balkonların kendi dış hatları içinde kapalı hale getirilmesini pek hafif bir imar suçu saydığı ve Yasada belirtilen işlemler yapılmaksızın muhafaza edileceğinin öngörüldüğü öne sürülerek bozulması istenilmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi : ………….. 1. kısım 23. Blok 4 nolu dairenin açık balkonunun kapalı hale getirilmesi yolundaki projenin onaylanmasına ilişkin davalı idare işlemini “imar mevzuatı yönünden affa uğrasa dahi ortak yerlere diğer kat maliklerinin imza ve muvafakatı olmadan ilave yapılmasının 634 sayılı Yasanın 19. maddesine aykırı olacağından idarece tesis edilen işlemde isabet bulunmadığı” gerekçesiyle iptal eden ………. 4. İdare Mahkemesinin 7.4.1987 günlü E: 85/254, K: 87/148 sayılı kararı davalı Belediye Başkanlığı ve davalı yanında davaya katılanlar tarafından temyiz edilmiştir. 2981 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinde “İmar mevzuatına uygun inşaa edilerek kullanma izni almış yapılarda 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan, kendi bağımsız bölümlerine ait ve fen, sağlık kurallarına aykırı olmıyan ve yapının dış görünümünü bozmıyan; yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanları etkilemeyen değişikliklerin sahibinin başvurusu üzerine yasada öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen dava konusu açık balkonun kapalı hale getirilmesinin yukarıda belirtilen yasa kuralı uyarınca yapının dış görünümünü bozup bozmayacağı, taşıyıcı elemanları etkileyip etkilemediği araştırılmaksızın, kat maliklerinin tümünün izninin olmaması halinin tek başına yıkma sebebi olamıyacağı yolundaki Danıştay içtihatlarına aykırı olarak projenin onaylanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesinde yasal düzenlemelere uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Habibe Ünal’ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, ………. 1.Kısım, 23 Blok, 4 nolu dairenin açık balkonunun kapalı hale getirilmesi yolundaki projenin onaylanmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dava konusu açık balkon kapalı hale getirildiğinden tesisatın ortak yerlerde yapılmış sayılacağı, bu durumda 634 sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca kat maliklerinin hepsinin onayı gerekeceği, her ne kadar davalı idarece kapatılan balkona 2981 sayılı Yasa uygulanarak ruhsat verildiği belirtilmişse de 2981 sayılı Yasa, 634 sayılı Yasayı ortadan kaldırmadığı gibi, imar mevzuatı yönünden affa uğrasa dahi ortak yerlere diğer kat maliklerinin imza ve muvafakatı olmadan ilave yapılması 634 sayılı Yasanın 19. maddesine aykırı olduğundan davalı idarece tesis edilen işlemde Yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı ve davalı yanında davaya katılanlar tarafından temyiz edilmiştir. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun geçici 1. maddesinde; imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda, 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan kendi bağımsız bölümlerine ait fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının dış görünümünü bozmayan yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanlarını etkilemeyen değişikliklerin, sahibinin durumu belirten iki nüsha dilekçe ile müracaatı üzerine Kanunda öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılacağı kuralına bağlanmıştır.

Olayda da kapatılan balkonun ortak kullanılan teras niteliğinde bulunmadığı, bağımsız bölümün balkonu olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından; yukarıda belirtilen Yasa kuralı uyarınca işlem yapılarak projenin onaylanmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu durumda İdare Mahkemesince bağımsız bölüm balkonu ortak yer sayılmak suretiyle kapalı hale getirilmesi için 634 sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin onayının gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle temyize konu ………… 4. İdare Mahkemesinin 7.4.1987 günlü, E:1985/254, K:1987/148 sayılı kararının BOZULMASINA, uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 2. bendi uyarınca incelenen davanın reddine, peşin alınan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 6500 lira avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 3000’er lira temyiz harcının karşı taraftan alınarak temyiz isteminde bulunan davalı ve davalı yanında davaya katılanlara verilmesine, fazladan yatırılan 1800’er lira harcın davalı ve davalı yanında davaya katılanlara iadesine, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 18.10.1988 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Şimdi gelelim meselenin bir başka yüzüne. Toplu yaşam alanlarında cam yaptırırken dikkat etmeniz gereken konular var. Yönetim cam balkon alüminyum ve cam renkleri ile ilgili bir karar almışsa uymak kesinlikle zorunludur. Farklı bir renkte cam balkon yaptırmak için bütün kat maliklerinin izni ve onayı alınmalıdır. Bu durumda cam balkon yasal mı haricindeki diğer konuya bir göz atalım.

Bu konunun da netleşmesi için sizinle yargıtay kararını paylaşalım.

T.C. YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/9972

KARAR NO:2016/7042

KARAR TARİHİ: 02.05.2016

MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi

DAİRENİN SALONU İLE TERS BALKON ARASINDAKİ DUVARIN KALDIRILARAK SALONLA BİRLEŞTİRİLMEK SURETİ İLE BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLMESİ PROJEYE AYKIRILIK OLUP ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ

Dava dilekçesinde, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılar tarafından yapılan projeye aykırılıkların giderilmesini istemiş, mahkemece 4/5 çoğunluk olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Balkonların kapatılması Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi gereği 4/5 çoğunluk ile mümkün ise de bu durum balkonun kapalı alan haline getirilmesine ilişkin olup, odalar ile balkon arasındaki duvarın yıkılıp kullanılması mimari proje değişikliği gerektirir ve ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür.

1-Somut olayda A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri dışındaki davalılar mevcut olan projeden balkon kapatılarak kullanılmış, eklentisi olan oda ile bir bütün haline getirilmediği için verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından mahkeme kararının bu bağımsız bölümler yönünden onanmasına,

2-A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri bilirkişi raporuna göre salon ile teras arasındaki duvarın kaldırılması suretiyle tek bir hacim halinde bağımsız bölüme katılarak kullanılmaktadır. Bu durum ana taşınmazda proje değişikliğini gerektirmekte olup, kat maliklerinin oybirliği ile aldığı herhangi bir karar da dosyaya sunulmamıştır. Buna göre mahkemece teras ile salon arasındaki duvarın projeye uygun yaptırılarak eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu bağımsız bölümler yönünden davanın tamamen reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cam Balkon Yasal Mı Özet

Toplu yaşam alanlarında renk konusunda alınan kararlara uymak ve ara duvarı yıkmamak şartı ile cam balkon sistemleri kesinlikle yasaldır. Müstakil konutlarda böyle bir izne gerek yoktur. Bu durumda cam balkon yasal mı sorusunun da yanıtı verilmiş oldu. İçiniz rahat bir şekilde ürünleri satın alabilirsiniz.

Balkon Kapama Yasal Mı?

Katlanır cam balkon dışındaki materyallerle sadece gömme balkonlar kapatılabilmektedir. Gömme balkonlarda herhangi bir izin alınmaksızın ara duvarlar da yıkılabilir. Ancak tam olarak gömme olup olmadığı konusunda şüphe bulunan farklı balkon türleri için mahkemelerin tayin ettiği bilir kişiler karar vermektedir.

Arama terimleri: cam balkon yasal mı , balkon kapama yasal mı , balkon kapatma yasak mı, balkon kapatma yasal mı, cam balkon yasak mı

Cam balkon talepleriniz için İLETİŞİM sayfamızı ziyaret edip bizden ücretsiz keşif talep edebilirsiniz. Ayrıca cam balkon yasal mı sorusundan başka soru, öneri, şikayet ve dilekleriniz için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4 cevap

 1. […] ve  Yargıtay kararlarına göre katlanır cam balkon ile balkon kapatmak tamamen yasaldır. BURAYA tıklayarak bu konudaki yazımızı okuyabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konular elbette […]

 2. Kudret Mavi dedi ki:

  Slm benim müstakil vilamla var.ben terasa ,balkon ve pergule katlanır cam yapmak istiyorum,yanliz bizim site fes edilmiş. Ben belediye gitim 5/5 sitede oturanlara izin almam gerekiyormuş ve bu dogrumu?
  Yanliz sitede 30 ada parsel var ve 9 ada parsel yapilmis diger parseller yapılmamış.
  Ben isken oturma izinini aldım aman katlanır cam yapamıyorum.
  Sizden ricam bana sağlıklı bilgi almak istiyorum cunku ben Norvecte yaşıyorum. Saygilarimla kudret mavi

  • gulba107171 dedi ki:

   Merhaba; cam balkon sistemlerinde izin alma zorunluluğu yok… Yönetim mevcut olsa idi ve cam rengi konusunda ortak bir kara varsa idı ancak buna uya zorunluluğunuz vardı. Danıştay ve yargıtay kararları sitemizde mevcut. Şu yazımızı inceleyebilirsiniz; https://cambalkon.store/cam-balkon-yasal-mi/

  • gulba107171 dedi ki:

   Merhaba; öncelikle sitede bir yönetim belirlenmiş mi? Bu yönetimin cam balkon ürünleri ile ilgili bir kararı var mı? Bunlar önemli konular. Yönetimin belirli konularda karar alma yetkisi vardır. Teras kapatma ve pergola gibi uygulamalar tadilat ruhsatı gerektirir; ancak şu anda imar affı uzatılmış durumda. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Saygılarla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanızı Tavsiye Ederiz
Firmamızdan fotoselli kapı izmir talepleriniz için ücretsiz keşif talep edebilirsiniz.…
.